top of page
Tietosuojaseloste Tmi Psykoterapiapalvelu Pardain

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 27.1.2021

1. Rekisteri
Psykoterapia-asiakkaiden henkilötiedot ja asiakaskäyntien kuvaukset

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Psykoterapeutti Kirsi Pardain-Patanen

Tmi Psykoterapiapalvelu Pardain

Y-tunnus 2870538-7

puh. 040 252 0029

ptp.pardain@protonmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja psykoterapeutin asiakassuhde sekä asiakkaan suostumus. Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun, asiakassuhteen, laskutuksen ja niihin liittyvän viestinnän hoitamiseksi, toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään vallitsevan lainsäädännön mukaisesti ja asiakkaalle luovutetaan tarkempi kuvaus tietojen turvallisesta säilyttämisestä ja kirjaamiskäytännöistä terapiasopimuksen liitteenä. Terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja asetuksia:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a,b,c

  • Tietosuojalaki 1050/2018

  • Terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat:

  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 16 §

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)12 §

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

 

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan osalta tallennetaan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) hoidon käytännön asioiden hoitamiseksi sekä henkilöturvatunnus asiakkaan yksilöimisen turvaamiseksi (esim. myöhempien tietopyyntöjen yhteydessä tarkastetaan).

Asiakkaan hoidon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten hoidossa syntyvät terveystiedot sekä tarpeelliset esitiedot. Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet (esim. Kela tai muu palvelun maksajan edellyttämät tiedot).

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisena tietolähteenä on asiakas itse ja asiakkuuteen sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

7. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Potilasasiakirjojen säilyttämisestä säädetty tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja ei käsittele muut henkilöt. Asiakastiedot tallennetaan manuaalisesti (ei yhteyttä laajoihin tietojärjestelmiin).

Muistiinpanot tallennetaan vahvasti salatusti ja säilytetään lukituissa tiloissa. Asiakastietoja ei tallenneta työasemille ja työkone ei ole verkkoyhteydessä muistiinpanojen kirjoittamisen aikana. Työkonetta ei käytä muut henkilöt. Työkone säilytetään lukkojen takana. Henkilötiedot ja käyntikuvaukset ilman henkilötunnisteita tallennetaan erillisiin tiedostoihin ja säilytetään erillään. Tehdyt kuvalliset materiaalit säilytetään lukkojen takana ja annetaan asiakkaalle terapiaprosessin jälkeen tai jos asiakas ei niitä halua, ne tuhotaan terapian päätyttyä. Asiakastapaamisen mahdollisesti äänittämisestä sovitaan erikseen (esim. työnohjauksellisista syistä). Äänitteet poistetaan välittömästi työnohjauksellisen käytön jälkeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä kirjatut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö esitetään kirjallisesti ja asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla. Rekisterinpitäjän velvollisuus on korjata mahdolliset virheelliset tiedot pyynnöstä tai oma-aloitteisesti.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos reksiterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Kotisivut

Verkkosivustoni on tehty Wix-palvelimmella, jonka sujuvan toiminnan vuoksi käyttää evästeitä. En itse personoi tai seuraa kotisivuillani kävijöitä, enkä myöskään kerää kotisivuja käyttävien tietoja tai luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille.

bottom of page